Publicaties
artikel Gashouder - Metafoorkrant dec. 2010 28-01-2011
Het aanvragen van een omgevingsvergunning 20-04-2011

Het aanvragen van een omgevingsvergunning
Hieronder vindt u een overzicht van de fasen die moeten worden doorlopen vanaf het eerste schetsontwerp tot de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is er ook een sloop- of kapvergunning noodzakelijk. Ook deze vergunningen kan VMA voor u verzorgen.


VOORONTWERP:

Na een goed gesprek met u waarbij wij uw PvE (Programma van Eisen) inventariseren kunnen wij aan de slag. De eerste ideeën worden uitgewerkt in een schetsontwerp en er wordt een voorstel gedaan voor de toe te passen materialen en kleuren. Het is een goed praatstuk waarbij u uw wensen voor het eerst gevisualiseerd ziet. Elk programmaonderdeel wordt vertaald in een ruimtelijk ‘vlekkenplan’, hierbij wordt ook rekening gehouden met ruimtes voor toe te passen installaties. Als de situering van het gebouw op de kavel niet door de gemeente is vastgelegd zal er door ons studie verricht worden naar hoe het gebouw georiënteerd moet worden op de kavel, om de natuurlijke energiebronnen optimaal te benutten. Aan de hand van een ontwerpchecklist voor energiezuinig bouwen zal tijdens het voorontwerp de eerste winst mbt energieverbruik al behaald worden, en wordt een analyse van de EPN uitgevoerd. Als de gemeente heeft aangegeven dat het plan past binnen het bestemmingsplan dan zal het schetsontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij een positief advies vormt dit voorontwerp de basis voor de volgende fase, het definitief ontwerp.


ZAKEN DIE U IN DEZE FASE ZELF KUNT REGELEN:

-Opvragen regels en eisen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en welstandnota. Hiervoor kunt u en afspraak maken bij uw gemeente. Natuurlijk kunnen wij dat ook voor u doen;
-Opvragen gegevens bestaande situatie indien er sprake is van een verbouwing. De gemeente heeft soms tekeningen in het archief die zijn gebruikt tijdens de bouw van het gebouw. Deze kunt u tegen een geringe vergoeding opvragen bij uw gemeente;
-Kadastrale situatie opvragen. Dit kunt u opvragen bij het kadaster. Met deze gegevens weet u precies wat de grenzen van uw grond zijn;
-Indien u grond gaat kopen kunt u bij het kadaster ook gegevens opvragen over het terrein. Zoals bepaalde erfdienstbaarheden als recht van overpad;
-Indien u grond gaat kopen vraag dan ook bij de gemeente na of het bestemmingsplan bepaalde zaken ook verbied. U wilt misschien een kantoor bouwen, maar het bestemmingsplan staat dit misschien niet toe;


DEFINITIEF ONTWERP:

Nadat het voorontwerp vastgesteld is en goedgekeurd door de opdrachtgever en het duidelijk is hoe het gebouw er uit komt te zien, starten wij met de uitwerking van het definitief ontwerp. Plattegronden worden verder gemaatvoerd en de gevels krijgen verder vorm, aangevuld met principedetails van aansluitingen zoals dakranden en kozijnen. Indien de tekening gereed is vormt dit de basis voor alle berekeningen. De bouwfysische berekeningen zoals daglicht, ventilatie en energieprestatie (epc) en de constructieberekeningen. De gemeente kan in sommige gevallen nog overige berekeningen vragen zoals akoestische rapporten. Deze kunnen wij dan ook voor u verzorgen. Deze tekeningen en berekeningen worden u ter goedkeuring voorgelegd.
Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de voorgelegde stukken (definitief ontwerp) kunnen wij beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.
Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) doen wij voor u een vergunning-check. Hieruit blijkt welke deelvergunningen voor uw bouwplan moeten worden aangevraagd. Hierna gaan wij over tot het namens u digitaal aanvragen van uw benodigde omgevingsvergunning bij de gemeente in kwestie. Hiervoor maken wij gebruik van “Het digitale omgevingsloket” van het ministerie van VROM.


STUKKEN DIE BEHOREN BIJ EEN OMGEVINGSVERGUNNING:

-Bouwkundige tekeningen met plattegronden en gevels en doorsneden en principedetails waarop ook staat welke materialen gebruikt worden;
-Constructieve berekeningen en bijbehorende schetsen van alle bouwkundige dragende elementen zoals vloeren, stalen balken, heipalen, kolommen enz.;
-Energie Prestatie berekening. Een berekening die middels een eenheidloos getal aangeeft hoe energiezuinig uw gebouw zal zijn. De uitkomst dient te voldoen aan de eisen in het bouwbesluit;
-Overige Bouwbesluitberekeningen, zoals ventilatieberekeningen en daglichtberekeningen;
-Onderzoeksrapport bodemverontreiniging, een rapport dat aantoont of uw bouwterrein niet vervuild is met olie of chemicaliën.